Main page

Home page

Ústav financí vznikl roku 1997 transformací z Ústavu makroekonomie. V současnosti je řízen doc. Ing. Zuzanou Kučerovou, Ph.D. Ústav financí se věnuje pedagogické a vědecké činnosti v oblasti finančních a kapitálových trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních financí, evropské integrace a regionálního rozvoje. Pedagogičtí a vědečtí pracovníci ústavu financí doposud publikovali několik celorepublikově používaných učebnic (např. Učebnice evropské integrace, Řízení obchodních bank, Finanční matematika v praxi nebo Aktivizační metody ve výuce -- příručka moderního pedagoga), a celou řadu vědeckých monografií především u nakladatelství C.H. Beck (například Lacina a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství v měnové unii; König a kol. Rozpočet a politiky EU: příležitost pro změnu, Ostřížek a kol. Public Private Partnership. Příležitost a výzva).

Od roku 2002 jsou členové ústavu držiteli projektů Evropské komise v rámci programu Jean Monnet, jejichž cílem je především podpora výuky předmětů s evropskou tematikou, otevřená diskuse se širokou veřejností na téma výhod a nevýhod procesu evropské integrace a výzkumná činnost v oblasti stability evropských bankovních systémů a změn Evropské finanční architektury.

Ústav financí je držitelem "Jean Monnet Centre Of Excellence" a působištěm think tanku s názvem "Mendelovo Evropské centrum". Cílem think tanku je přispívat do diskuse o přínosech a nákladech členství v EU a také o možném směřování evropského integračního procesu k vytvořeni fiskální a politické unie. Výstupem aktivit jsou například monografie Euro: ano/ne (Alfa nakladatelství, 2009) nebo Evropské křižovatky (Barrister, 2014).

Ústav financí je také koordinátorem mezinárodní výzkumné skupiny zabývající se problematikou finanční stability v zemích střední a východní Evropy v rámci projektu Jean Monnet Multilateral Research Group.

Členové ústavu jsou aktivní také ve vztahu k veřejné správě. V roce 2007 byla zpracována výzkumná zpráva pro Ministerstvo financí s názvem Dopady zavedení eura na ČR. Doc. Lacina je členem skupiny Eurotým, která je poradním orgánem Delegace Evropské komise v ČR a současně je členem moderátorského týmu rozhlasového pořadu Altereko. Doc. Lacina a doc. Kapounek jsou členy představenstva České společnosti ekonomické. Doc. Lacina je členem rady České asociace evropských studií.

V letech 2011 a 2012 byl členy Ústavu financí řešen projekt základního výzkumu GAČR (Grantové agentury České republiky) s názvem "Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky." Pro období let 2014-2016 je ústav držitelem projektu GAČR s názvem "Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy".

Ústav financí garantuje magisterský studijní obor Finance a investiční management, na jehož tvorbě a výuce spolupracuje s předními českými finančními institucemi.